wtorek, 9 kwietnia 2013

Dwa problemy: węgiel i okazjonalność (raz na 24 czy raz na dobę?)

Drugiego kwietnia napisałem do Centrum Informacji Służby Celnej z zamiarem ostatecznego wyjaśnienia dwóch kwestii, czyli co z tym węglem? Odpowiedź CISC jest wyczerpująca i potwierdza to co już wiemy: wolno przywieźć węgiel na własne potrzeby i jest on zwolniony z cła. Drugi problem dotyczący interpretacji tzw "okazjonalności" (różne źródła podają różną definicję albo jest to raz na 24 godziny albo raz na dobę) - została nierozstrzygnięta, odesłano mnie do Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie. To w jego gestii leży interpretacja przepisu.
Odpowiedź CISC podaję w całości, wyróżnienie fragmentów tekstu na czerwono to moja sprawka

Dnia Wtorek, 9 Kwietnia 2013 13:19 Centrum Informacji Służby Celnej <info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl> napisał(a)
Re: Dwa problemyCENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ
Izba Celna w Katowicach
===============================================
Infolinia: 801 470 477Tel.: +48 33 857 62 51, Fax: 33 857 63 83
E-mail: 
info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
==
Znak sprawy: 330000-ICIW-0551-1242/2013/JW
===============================================

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ w odpowiedzi na wiadomość e-mail - o treści jak poniżej - uprzejmie informuje, co następuje:

Z przepisu art. 11 ust. 1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny  wynika, że: „Każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania przepisów prawa celnego. Taki wniosek może pozostać nie uwzględniony, jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającego się odbyć przywozu lub wywozu.”. Przy czym należy podkreślić, że udzielone w tym trybie informacje nie mają wiążące charakteru ani dla organów celnych, ani dla osób, którym ich udzielono oraz że Centrum Informacji Służby Celnej nie posiada żadnych legalnych kompetencji do interpretowania przepisów wspólnotowego, czy krajowego prawa.

Mając powyższe na uwadze i odnosząc się do treści pytania dodatkowo wyjaśniamy, iż:

Przepisy regulujące przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej „UE” (np. do Polski) towarów z krajów trzecich (np. z Federacji Rosyjskiej) oraz dotyczące wywozu do takich krajów przez osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawarte zostały w szczególności w:

 • rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302, z 19.10.1992, str.1, z późn. zm. – dalej: „WKC”);
 • rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253, z 11.10.19 93, str. 1, z późn. zm. – dalej: „RWKC”);
 • rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE. L 324, z 10.12.2009, str. 23, z późn. zm. – dalej: „WSZC”);
 • rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE nr L 256, z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – dalej: „WTC”);
 • ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622, z późn. zm. – dalej: „PC”) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 nr 108, poz. 626 z późn. zm. – dalej: „PA”);
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej: „VAT”);

Informacje o stawkach celnych i podatkowych dla importowanych spoza UE towarów są zamieszczone w Przeglądarce Taryfowej Isztar dostępnej na stronie internetowej Służby Celnej pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/przegladarka-taryfowa 
Stawki cła dla węgla kamiennego, klasyfikowany do pozycji CN 2701 WTC, wynosi: 0%.
Stawka podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 wynosi: 1,28 zł/1 gigadżul (GJ ) - zob. art. 89 ust.1 pkt 1 PA.
Stawka podatku VAT, pobieranego z tytułu importu ww. towarów, wynosi: 23%.


W omawianym przypadku warunki zwolnień od należności celno-podatkowych przedstawiają się następująco:

Zgodnie z art. 41 WSZC, towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy. Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. nr 177, poz. 1054 z 2011 r. ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku VAT (tym samym od cła, jeśli jest należne) import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro.
Przez bagaż osobisty, o którym mowa w ust. 1, rozumie się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju (art. 56 ust. 5 VAT).
Przez przywóz o charakterze niehandlowym, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przywóz spełniający następujące warunki (art. 56 ust. 6 VAT):
  1) odbywa się okazjonalnie;
  2) obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Równocześnie wyroby węglowe importowane przed podmioty (w tym osoby fizyczne), na podstawie art. 31a ust. 2 PA (m.in. gospodarstwa domowe zużywające wyroby węglowe w celach opałowych), są zwolnione od podatku akcyzowego, przy czym w przypadku ilości przekraczającej 200 kg wyrobów węglowych, dodatkowym warunkiem dla zastosowania przedmiotowego  zwolnienia jest dołączenia do przemieszczanych wyrobów "dokumentu dostawy" (wzór tego dokumentu został określony w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia  30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 196).

W sprawie ewentualnej interpretacji wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego, w tym przepisów dotyczących podatku VAT (w których występuje pojęcie "okazjonalnie"), osoba zainteresowana może wystąpić do Krajowej Informacji Podatkowej.
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60, z późn. zm.) wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), które stanowiło realizację delegacji zawartej w art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych, a także określił właściwość miejscową organów upoważnionych. Ponadto na podstawie art. 14b § 7 Ordynacji podatkowej wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz.U. nr 112, poz. 771, z późn. zm.). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany, np.: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Więcej informacji na temat interpretacji indywidualnej, w tym wzór wniosku, dostępne są pod adresem internetowym: 
www.kip.gov.pl . Możliwy jest również kontakt telefoniczny z „Biurem Krajowej Informacji Podatkowej” pod następującymi numerami: 801 055 055, 22 330 03 30, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-18:00.


Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż to właściwy organ celny, czyli w omawianym przypadku właściwy naczelnik urzędu celnego, działając w granicach swoich legalnych kompetencji (autonomii) jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego "rozstrzygania" w sprawach indywidualnych należących do jego właściwości, w tym m.in. dokonuje oceny, czy w określonym przypadku zachodzą przesłanki (warunki) do zastosowania zwolnienia od należności celno-podatkowych dla przywożonych towarów. Właściwy organ celny „rozstrzygając” w sprawie indywidualnej winien działać w sposób zgodny z obowiązującym prawem, każdorazowo badając i dokonując oceny wszystkich posiadanych dowodów, pod względem faktycznym oraz prawnym.

W sprawie stosowanych procedur, na podstawie których określana jest tzw. "okazjonalność" przy przekraczaniu granicy celnej, można zwrócić się bezpośrednio do właściwego organu celnego. W przypadku właściwości miejscowej Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie informacje w tych sprawach udzielane są telefonicznie, pod numerami: 89 538 74 50; 89 538 75 19.

===============================================
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach
==
Ekspert Służby Celnej
Jarosław Siwek
==
U  W  A  G  A:  Powyższa  informacja  stanowi między innymi realizację postanowień art. 11 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) – zgodnie z brzmieniem ust. 1 tego przepisu: „Każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania przepisów prawa celnego. Taki wniosek może pozostać nie uwzględniony, jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającego się odbyć przywozu lub wywozu.”
Udzielane w tym trybie informacje nie mają dla organu celnego, ani dla osoby, której ich udzielono, charakteru wiążących informacji taryfowych czy wiążących informacji dotyczących pochodzenia, o których mowa w art. 12 WKC. Informacje te nie stanowią również indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej (OP), ani też nie są informacjami pozostającymi w związku z przedmiotem postępowania podatkowego, w rozumieniu art. 121 par. 2 OP.

17 komentarzy:

 1. Super, że najistotniejsze informacje oznaczyłeś ;)
  Teraz jeszcze wyjaśnienie okazjonalności i mogą nas cmoknąć w pompkę :P

  OdpowiedzUsuń
 2. Uwaga!!!
  Trochę z innej beczki.
  Izba Celna Olsztyn przysyła od jakiegoś czasu pisma z nakazem płatniczym za przechowywanie i utylizację zajetego towaru.
  Chodzi tu o nadwyzki ktore organ celny nam zajął. Otrzymalismy mandat,potem koszty postepowania 40zł,a teraz 44zł za utylizacje. W dodatku za papierosy z wrzesnia 2012r!!! Przysylają juz upomnienia,a kwota powieksza sie o 8,8zł.
  Co oni wymyslają?

  OdpowiedzUsuń
 3. Masakra jakaś!!! Wymyślą wszystko żeby kasę wyciągnąc!!!

  OdpowiedzUsuń
 4. czasem mnie wkurza jak na stacje podjeżdza corsa, tico, pełgot 106, jadąc z elbląga.. jest sens?

  http://tnij.org/veqn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A co tylko Ty byś chciał taniej tankować ? ;-)

   Usuń
 5. Jakby kogoś interesowało-to informuję,że Google Maps zaktualizowało mnóstwo danych w systemie Street View w Polsce a także w Obwodzie Kaliningradzkim.
  Są wszystkie główne drogi.
  Piszę,bo nieraz bywalcy tego forum piszą i pytają,żeby im np. powiedzieć gdzie sa stacje benzynowe,albo gdzie sprzedają węgiel.
  Teraz nie tylko można pokazać na mapie,ale i zobaczyć okolicę z perspektywy 1 osoby co wielu ludziom może pomóc trafić na miejsce.
  Ja sobie zrobiłem wirtualna wycieczkę od polskiej granicy do stacji Razgon(kto z tutejszych bywalców tak się gapił na auto Google gdy skręcał na stację ze swojego białego Passata z plastikami na kołach? ) :-) :-)

  Można sobie obejrzeć drogę,pogolądać ich domy(lepiej wyglądają nieraz niż myślałem).
  Dla tych co są ciekawi a tam nie byli-rozrywka na nudne wieczory.


  OdpowiedzUsuń
 6. Wow, nigdy bym nie przypuszczał,że Rosjanie wpuszczą do obwodu autko google. Co jak co, ale mają tam co nieco + ich szpiegomania. Widzę, że bez przyczajki obfotografowali np bazę w Laduszkinie. Tylko do Bałtijska ich nie wpuścili. No i w przygranicznej strefie jest nieco uboższa siatka.
  Dzięki Yoggi, za info, że te fajne narzędzie do planowania trasek również w OK działa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wczoraj widziałem samochud google taki mały , gdzie można obejżeć ten film?

   Usuń
  2. Tak od razu to sobie nie obejrzysz.
   Nieraz trzeba poczekać kilka/kilkanaście miesięcy na efekt.To są gigantyczne ilości danych do obróbki,poza tym oni nie robią tego ciągle.Słyszałem,że to są akcje cyklicznie prowadzone.Czyli po każdej może być długa przerwa.A moga nawet na rok czy dwa lata zaprzestać takich działań.
   Ja się załapałem,przejechali przez moją wiochę i jeszcze pozaliczali wszystkie boczne uliczki.Ale mnie nie zastali-tylko dom,auto i mój pies się załapał :-) :-)

   I to nie są filmy tylko zdjęcia.W zasadzie seria zdjęć panoramicznych.
   Teoretycznie ich odtworzenie mogłoby dać film,ale one się doczytują i jest efekt rozmycia w trakcie doczytywania.gdyby nie to mógłbyś taką trasę obejrzeć jak film.
   Nie wiadomo kiedy dadzą nastepną partię.Może za miesiąc,a może za dwa lata.

   Usuń
  3. Świetna sprawa. Kilka dni temu też się o tym dowiedziałem. Można wirtualnie pojeździć po okolicy !

   Usuń
 7. Koledzy mam nietypowe pytanie.
  Obiło mi się kiedyś o uszy,że jest możliwość(za dodatkową opłatą rzecz jasna) przekonać rosyjskiego wopka żeby stawiał jedną pieczątkę na drugiej(dotyczy wiz).

  Spotkał się ktoś z taką procedurą ? 50 rubli starczyło ? :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ktoś mi mówił, że przekonywał w ten sposób wopków żeby w ogóle nie stawiali pieczątki, za łapówkę u Rosjan można załatwić prawie wszystko

   Usuń
 8. Ciekawostka-na przejściu granicznym w Grzechotkach doszło do wypadku.Podobno jakiś Ruski wracał z rodziną do Kaliningradu i stanąwszy w kolejce wylazł z auta,żeby sie rozejrzeć.
  I wtedy trzasnął go samochód jakiegoś przejeżdżającego obok Polaka.To było po naszej stronie więc Rusek leży w jakimś naszym szpitalu.

  Niby zwykły wypadek jaki się może zdarzyć wszędzie gdzie jest tłok,ten jednak wyróżnia się tym,że sprawca......zwiał.
  Szuka go już Policja,zastanawia mnie jednak kilka kwestii np. jak uciekł to raz,po co uciekał skoro i tak nagrały go kamery to dwa,i po co uciekać skoro można spróbowac tłumaczyc sie tym,że Rusek wyszedł z auta i sam wpadł pod samochód co jest całkowicie możliwe,tam nikt kto otwiera drzwi pewnie nie patrzy w lusterka,czy coś nie jedzie obok.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jak on nie zatrzymany przejechał granicę??
   Chyba,że to było już za terenem przejścia na drodze dojazdowej,ale a Rusek stał przed przejściem w kolejce,ale wtedy Polak musiałby jadąc z przeciwka zjechać przez na jego pas i tak go uderzyć.Dziwna ta sprawa.Nasi milczą.

   Usuń
 9. Wczoraj na wjazd w Gronowie 100 rubli kilometr dalej dla drogówki 30 zł na powrót - tamożnia 100 rubli przy małych karteczkach za brak nalepki pl 100 rubli na parkingu przy bezcłowym za dłuższy postój 100 rubli. I niech tylko Polski celnik powie że nie jeżdżę turystycznie :) bo z tego wyjazdu to tylko 11 godzin wyjęte z życiorysu

  OdpowiedzUsuń
 10. Z Gazety Olsztyńskiej

  http://bartoszyce.wm.pl/153425,Przewoza-norme-i-musza-placic-clo-za-paliwo.html#axzz2SErLF64E

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ruscy już o tym wiedzą :-)

   Jest juz artykuł w ich mediach.

   "Таможенная служба Польши намерена взимать пошлину за частые пересечения границы"

   czyli "Służba Celna Polski zamierza pobierać cło za częste przekroczenia granicy".

   Żywcem zerżnęli artykuł-tłumacząc go na rosyjski.

   Co poniektórzy Ruscy już się cieszą,że juz dawno pora na takie ograniczenia,bo przez taką sytuację człowiek traci chęć na jakiekolwiek podróże po Europie.
   Ba,mają nawet pretensje do własnych władz,że one nie wprowadzają takich ograniczeń dla nas tylko to my im idziemy na rękę i ograniczamy samych siebie. :-)

   Usuń